.·´¯`·->σffι¢ιαℓ ¢ℓυв σf ∂ιѕиєу'ѕ ѕтαяѕ<-·´¯`·.

.·´¯`·->σffι¢ιαℓ ¢ℓυв σf ∂ιѕиєу'ѕ ѕтαяѕ<-·´¯`·.

ѕє νι ρια¢¢ισησ ℓє ѕтαя ∂ιѕηєу єηтяαтє ιη qυєѕтσ ƒαηтαѕтι¢σ gяυρρσ є ѕσησ ѕι¢υяιѕѕιмα ¢нє νι ∂ινєятιяєтє!!!

  • Founder: Laura98cb
  • Number of Members: 71
  • Number of Blingees: 29
Join this Group!
Qυєѕтσ ¢ℓυв è ∂є∂ι¢αтσ αι ρєяѕσиαggι ¢σи ¢υι ѕιαмσ ¢яєѕ¢ιυтι: ℓє ѕтαя ∂єℓℓα ∂ιѕиєу!!!
Cι ѕαяà υи иυσνσ ¢σи¢σяѕσ σgиι ѕєттιмαиα є ѕє ανєтє ∂єℓℓє ι∂єє ¢αяιиє ¢σитαттαтє: Laura98cb σ tetti23 (ℓє fσи∂αтяι¢ι).
иσи αввιαмσ ∂єℓℓє яєgσℓє ρяє¢ιѕє мα ℓ'ιмρσятαитє è ∂ινєятιяѕι σ.σ !!!!!!
...ραятє¢ιραтє α тυттι ι ¢σи¢σяѕι мι яα¢¢σмαи∂σ є fαтє ρυвℓι¢ιтà...

´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

____##########*________________________ 
__*##############______________________ 
__################_____________________ 
_##################_________**##*______ 
__##################_____*##########___ 
__##################___*#############__ 
___#################*_###############*_ 
____#################################*_ 
______###############################__ 
_______#############################=__ 
________=##########################____ 
__________########################_____ 
___________*####################=______ 
____________*##################________ 
_____________*###############__________ 
_______________#############___________ 
________________##########_____________ 
________________=#######*______________ 
_________________######________________ 
__________________####_________________ 
__________________###__________________ 
___________________#___________________


E¢¢σ ιℓ тєѕѕєяιиσ ∂ι qυєѕтσ gяυρρσ:

._|.<(+_+)>.|_.fα¢¢ισ ραятє ∂єℓ gяυρρσ: σffι¢ιαℓ ¢ℓυв σf ∂ιѕиєу'ѕ ѕтαяѕ._|.<(+_+)>.|_.

http://blingee.com/group/59659--ff-f-

ѕραяgι αи¢нє тυ ℓα νσ¢є ∂єℓ мιgℓισя gяυρρσ!

(∂α ιи¢σℓℓαяє иєℓ тυσ ρяσfιℓσ)

 

Group Forum

Gruppo ????Entrare Assolutamente
updated by: tesy96, 2885 days ago
posts: 1
---> VoLeTe La VoStRa FiRmA PeRsOnAle?? EnTrAtE QuI!! XP <---
updated by: tetti23, 2966 days ago
posts: 16
poete dare 1 okkiata qua x favore.. ci tengo!
updated by: JoNasSiNa4Ever, 2967 days ago
posts: 1
Giokinoo...
updated by: JoNasSiNa4Ever, 2970 days ago
posts: 65
--->NeW cOnKi X l' ImMaGiNe DeL gRuPpO<---
updated by: tetti23, 2981 days ago
posts: 9