☀ॐ नमः शिवाय☀

 
☀ॐ नमः शिवाय☀
This Stamp has been used 3 times
लिंगाष्टकम – Sri Shiva Lingashtakam ब्रह्ममुरारि सुरार्चित लिङ्गं निर्मलभासित शॊभित लिङ्गम् । जन्मज दुःख विनाशक लिङ्गं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 1 ॥ दॆवमुनि प्रवरार्चित लिङ्गं कामदहन करुणाकर लिङ्गम् । रावण दर्प विनाशन लिङ्गं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 2 ॥ सर्व सुगन्ध सुलॆपित लिङ्गं बुद्धि विवर्धन कारण लिङ्गम् । सिद्ध सुरासुर वन्दित लिङ्गं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 3 ॥ कनक महामणि भूषित लिङ्गं फणिपति वॆष्टित शॊभित लिङ्गम् । दक्ष सुयज्ञ निनाशन लिङ्गं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 4 ॥ कुङ्कुम चन्दन लॆपित लिङ्गं पङ्कज हार सुशॊभित लिङ्गम् । सञ्चित पाप विनाशन लिङ्गं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 5 ॥ दॆवगणार्चित सॆवित लिङ्गं भावै-र्भक्तिभिरॆव च लिङ्गम् । दिनकर कॊटि प्रभाकर लिङ्गं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 6 ॥ अष्टदलॊपरिवॆष्टित लिङ्गं सर्वसमुद्भव कारण लिङ्गम् । अष्टदरिद्र विनाशन लिङ्गं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 7 ॥ सुरगुरु सुरवर पूजित लिङ्गं सुरवन पुष्प सदार्चित लिङ्गम् । परात्परं परमात्मक लिङ्गं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 8 ॥ लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठॆश्शिव सन्निधौ । शिवलॊकमवाप्नॊति शिवॆन सह मॊदतॆ ॥
Tags:
 
shwetashweta
uploaded by: shwetashweta

Rate this picture:

  • Currently 5.0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2 Votes.