<--- ƒεεlïṉģ ïсøṉ

My Group, Please Join: http://blingee.com/group/63594--Three-Days-Grace-
New Contest:
http://blingee.com/group/63594/topic/61126--New-cOntest
ṉαṃε - ṉαṃï lεṿÿ 

εṃø ḋøεṡṉ'τ ṃεαṉ ÿøυ сυτ.
εṃø ḋøεṡṉ'τ ṃεαṉ ÿøυɾ ģαÿ.
εṃø ḋøεṡṉ'τ ṃεαṉ ÿøυɾ ṡυïсïḋαl.
εṃø ïṡ ɾεαl.
εṃø ïṡ ρεøρlε.
εṃø ïṡ εṿεɾÿτhïṉģ.
εṃø ïṡ α lαвεl.
εṃø ïṡ вεïṉģ ƒɾεε.
ƒɾεε τø вε ÿøυ.
ƒɾεε τø εχρɾεṡṡMade by Fanny (rem666):
http://blingee.com/blingee/view/107306037-for-yazzeta?owner=rem666&;
I really adore this a lot, so I`m putting it`s URL on my profile :)
Made by Cassie (xxRockfanxx):
http://blingee.com/blingee/view/106650545-To-My-All-My-Friends
I adore this, too, I love my friends, like crazy
Made by Fanny (rem666) for my twin:
http://blingee.com/blingee/view/107350587-for-yazzie?owner=rem666&;
Made by Cassie (xxRockFanxx) for my twin and me:
http://blingee.com/blingee/view/107361959-For-Yazzeta-and-Yazzie
Made by Dalal (Pestula) for all friends:
http://blingee.com/blingee/view/107404107-To-All-My-Firends-Happy-Valentines-Day-33
Made by Cassie (xxRockFanxx) for me and peeps:
http://blingee.com/blingee/view/107418440-Have-A-Rockin-Valentine-s-Day-Zacky-Vengeance-For-My-Peeps
Hacked made by Amber (ambernikoule666) for me:
http://blingee.com/blingee/view/107420086--
Made by Cassie (xxRockFanxx) for our friendship:
http://blingee.com/blingee/view/107438309
Made by Dalal (Pestula) for me:
http://blingee.com/blingee/view/107447146-to-ThreeDaysGraceYazzeta
Made by Lalain (Ktbspa) for me and her:
http://blingee.com/blingee/view/107545091
Made by Cassie (xxRockFanxx) for me and her:
http://blingee.com/blingee/view/107545223
Made by Lalain (Ktbspa) for me:
http://blingee.com/blingee/view/107546938
Made by Cassie (xxRockFanxx) for our friendship:
http://blingee.com/blingee/view/107707722
Made by Cassie (xxRockfanxx) for me:
http://blingee.com/blingee/view/107742410-For-Yazzeta
Made by (emito_56) for me:
http://blingee.com/blingee/view/108009235-ThreeDaysGrac
Made by (anmah) for me and all peeps:
http://blingee.com/blingee/view/108145228-anmah
Made by Cassie (xxRockfanxx) for our friendship:
http://blingee.com/blingee/view/108348349
Made by Sara (EmilieAutumnFansite) for me:
http://blingee.com/blingee/view/108465871-Yazzeta-Jamie-EmilieAutumnFansite-49
Made by Cassie (xxRockfanxx) for me and twinny`s b-day:
http://blingee.com/blingee/view/108505345-Happy-18th-Birthday-Yazzeta-Maria
Made by Sara (EmilieAutumnFansite) for me and my tiwnny`s b-day:
http://blingee.com/blingee/view/108506775-Yazzeta-and-Maria-EmilieAutumnFansite-54
Made by Lalain (Ktbspa) for me about my b-day:
http://blingee.com/blingee/view/108554422
Made by (Mairmaht) for all her peeps:
http://blingee.com/blingee/view/108615812-Friends-Forever
Made by Dalal (Pestula) for me:
http://blingee.com/blingee/view/108674007-for-Yazzeta-Jamie-33
Made by Cassie (xxRockfanxx) for me to feel better:
http://blingee.com/blingee/view/108897067-To-Yazzeta
Made by Cassie (xxRockfanxx) for me and her friendship:
http://blingee.com/blingee/view/108936183
Made by (heart10_2009) for me and her peeps:
http://blingee.com/blingee/view/109114186-best-friends-forever
Made by Lalain (Ktbspa) for me, Cassie and her:
http://blingee.com/blingee/view/109225268--Me-Yazzeta-and-Cassie-Description
Made by (anmah) for all peeps:
http://blingee.com/blingee/view/109330628-Happy-Spring-for-all
Made by Cassie (xxRockfanxx) for our friendship:
http://blingee.com/blingee/view/109555567--Cassie-Yazzeta-BFF
Made by Stacey (LoveIsADreamBaby) for me and her:
http://blingee.com/blingee/view/109660254-Me-and-Yazzeta
Made by (mia.bella) for all her peeps:
http://blingee.com/blingee/view/109711968-for-my-friends
Made by Cassie (xxRockfanxx) for me and her friendship:
http://blingee.com/blingee/view/110054781
Made by Rissa (ris51) for me and hers sissys:
http://blingee.com/blingee/view/110099892-me-and-my-sissy
Made by Lalain (Ktbspa) for me and hers:
http://blingee.com/blingee/view/110386424--Me-and-Yazzeta
Made by Lalain (Ktbspa) for me and other peeps:
http://blingee.com/blingee/view/110512496
Made by Cassie (xRockfanx) for me:
http://blingee.com/blingee/view/110765833-Three-Days-Grace
A sweet dedication blingee with my fave band evers
Made by Lalain (Ktbspa) for me, Lalain, and Cassie:
http://blingee.com/blingee/view/110854585
Made by Cassie (xRockfanx) for me, Lalain and her:
http://blingee.com/blingee/view/110854030--Cassie-Lalain-Yazzeta-Sisters
Made by Cassie (xRockfanx) for me, Lalain and her:
http://blingee.com/blingee/view/111350516
Made by Brianna (MaritzaMoran) for me and her:
http://blingee.com/blingee/view/113758399

_♥_♥___♥_ ♥_ Put this         
♥___♥_♥___♥  heart
_♥_Friend_♥_ on your
__♥ _____♥__ page if
___♥___♥___ you love
____♥_♥___your Best Friends Lots
_____♥ ____

My Name:
Y: is loved by everyone
A: hot
Z: can be funny and dumb at times
Z: can be funny and dumb at times
E: Has gorgeous eyes
T: very good kisser
A: hot

WHERE YOU CAN FIND ME:
Ask Me Something:
http://www.formspring.me/3DGYazzetaLevy
ThreeDaysGrace:
http://www.threedaysgrace.com/user/threedaysgraceyazzta
MySpace:
http://www.myspace.com/threedaysgraceyazzeta
Facebook:
http://www.facebook.com/ThreeDaysGraceYazzeta
TinierMe:
http://www.tinierme.com/tinierme/mypage.do?selfDispFlg=true
YouTube:
http://www.youtube.com/user/ThreeDaysGraceYaz
Hi5:
http://threedaysgraceyazzeta.hi5.com
MetroFlog:
http://www.metroflog.com/threedaysgraceyaz
GRIM REAPERS!:
http://bloodygrimreapers.ning.com/profile/YazzetaJamie
VampireFreaks:
http://vampirefreaks.com/ThreeDaysGraceYazzeta

___♥♥♥_____♥♥♥_____
__♥_____♥_♥_____♥___
__♥______♥______♥___
___♥_____I_____♥____
_____♥________♥______
_______♥____♥________
_________♥__________
____♥♥♥_____♥♥♥_____
__♥_____♥_♥_____♥___
__♥______♥______♥___
___♥____Lσve___♥____
_____♥________♥______
_______♥___♥________
_________♥__________
____♥♥♥_____♥♥♥_____
__♥_____♥_♥_____♥___
__♥______♥______♥___
___♥_Adam!!!!!!!♥__
_____♥_______ ♥______
_______♥___ ♥________
________ ♥__________ Copy and paste this on your profile if you love Adam!!!


3daysgrace 
333333_dddddddd____ggggggggg 333333_ddddddddd___ggggggggg ____33_ddd____ddd__ggg______ ____33_ddd____ddd__ggg______ 333333_ddd____ddd__ggg______ 333333_ddd____ddd__ggg__gggg ____33_ddd____ddd__ggg__gggg copy and paste ____33_ddd____ddd__ggg___ggg this if you 333333_ddddddddd___ggggggggg think 3 days 333333_dddddddd____ggggggggg grace owns ROCK

ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨¨°º¤ø„¸¸„ø¤º° ¨
¨°º¤ø„¸ Three Days Grace „ø¤º°
¸„ø¤º°¨ ROCKS!! ``°º¤øCopy and Paste if you
¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨¨°º¤ø„¸¨°º¤ø agree 

 ƒαќε ƒɾïεṉḋṡ: ṉεṿεɾ αṡќ ƒøɾ ƒøøḋ.
  ɾεαl ƒɾïεṉḋṡ: αɾε τhε ɾεαṡøṉṡ ÿøυ hαṿε ṉø ƒøøḋ.

  ƒαќε ƒɾïεṉḋṡ: сαll ÿøυɾ ραɾεṉτṡ ṃɾ/ṃɾṡ
  ɾεαl ƒɾïεṉḋṡ: сαll ÿøυɾ ραɾεṉτṡ ḋαḋ/ṃøṃ

 ƒαќε ƒɾïεṉḋṡ: вαïl ÿøυ øυτ øƒ јαïl αṉḋ τεll ÿøυ ώhατ ÿøυ ḋïḋ ώαṡ ώɾøṉģ.
  ɾεαl ƒɾïεṉḋṡ: ώøυlḋ ṡïτ ṉεχτ τø ÿøυ ṡαÿïṉģ "ḋαṉģ... τhατ ώαṡ ƒυṉ"

ƒαќε ƒɾïεṉḋṡ: ṉεṿεɾ ṡεεṉ ÿøυ сɾÿ.
ɾεαl ƒɾïεṉḋṡ: сɾÿ ώïτh ÿøυ

ƒαќε ƒɾïεṉḋṡ: вøɾɾøώ ÿøυɾ ṡτυƒƒ ƒøɾ α ƒεώ ḋαÿṡ τhεṉ ģïṿε ïτ вαсќ.
ɾεαl ƒɾïεṉḋṡ: ќεερ ÿøυɾ сɾαρ ṡø løṉģ τhεÿ ƒøɾģετ ïτṡ ÿøυɾṡ.

ƒαќε ƒɾïεṉḋṡ: ќṉøώ α ƒεώ τhïṉģṡ αвøυτ ÿøυ.
ɾεαl ƒɾïεṉḋṡ: сøυlḋ ώɾïτε α вøøќ αвøυτ ÿøυ ώïτh ḋïɾεсτ συøτεṡ ƒɾøṃ ÿøυ.

ƒαќε ƒɾïεṉḋṡ: ώïll lεαṿε ÿøυ вεhïṉḋ ïƒ τhατ ïṡ ώhατ τhε сɾøώḋ ïṡ ḋøïṉģ.
ɾεαl ƒɾïεṉḋṡ: ώïll ќïсќ τhε ώhølε сɾøώḋṡ вυττ τhατ lεƒτ ÿøυ.

ƒαќε ƒɾïεṉḋṡ: ώøυlḋ ќṉøсќ øṉ ÿøυɾ ƒɾøṉτ ḋøøɾ.
ɾεαl ƒɾïεṉḋṡ: ώαlќ ɾïģhτ ïṉ αṉḋ ṡαÿ "ï'ṃ høṃε!"

ƒαќε ƒɾïεṉḋṡ: αɾε ƒøɾ α ώhïlε.
ɾεαl ƒɾïεṉḋṡ: αɾε ƒøɾ lïƒε.

ƒαќε ƒɾïεṉḋṡ: ώïll ταќε ÿøυɾ ḋɾïṉќ αώαÿ ώhεṉ τhεÿ τhïṉќ ÿøυ'ṿε hαḋ εṉøυģh.
ɾεαl ƒɾïεṉḋṡ: ώïll løøќ ατ ÿøυ ṡτυṃвlïṉģ αll øṿεɾ τhε ρlαсε αṉḋ ṡαÿ "ḋɾïṉќ τhε ɾεṡτ øƒ τhατ ÿøυ ќṉøώ ώε ḋøṉ'τ ώαṡτε τhατ ṡτυƒƒ."

ƒαќε ƒɾïεṉḋṡ: ώïll ταlќ сɾαρ τø τhε ρεɾṡøṉ ώhø ταlќṡ сɾαρ αвøυτ ÿøυ.
ɾεαl ƒɾïεṉḋṡ: ώïll ќṉøсќ τhεṃ øυτ

ƒαќε ƒɾïεṉḋṡ: ώïll ṡαÿ υ ɾ ṡώεετ 
ɾεαl ƒɾïεṉḋṡ: ώïll ṡαÿ υ ɾ ƒɾεαќïṉģ αṃαʐïṉģ
 
ƒαќε ƒɾïεṉḋṡ: αṡќ ώhÿ ÿøυɾ сɾÿïṉģ.
ɾεαl ƒɾïεṉḋṡ: αlɾεαḋÿ hαṿε τhε ṡhøṿεl ɾεαḋÿ τø вυɾÿ τhε løṡεɾ τhατ ṃαḋε ÿøυ сɾÿ.  


♥ :) τïṃε øƒ ḋÿïṉģ вÿ τhɾεε ḋαÿṡ ģɾαсε lÿɾïсṡ (: ♥
øṉ τhε ģɾøυṉḋ ï lαÿ
ṃøτïøṉlεṡṡ ïṉ ραïṉ
ï сαṉ ṡεε ṃÿ lïƒε ƒlαṡhïṉģ вεƒøɾε ṃÿ εÿεṡ
ḋεαḋ ï ƒαll αṡlεερ
ïṡ τhïṡ αll α ḋɾεαṃ
ώαќε ṃε υρ, ï'ṃ lïṿïṉģ α ṉïģhτṃαɾε

ï ώïll ṉøτ ḋïε (ï ώïll ṉøτ ḋïε)
ï ώïll ṡυɾṿïṿε

ï ώïll ṉøτ ḋïε, ï'll ώαïτ hεɾε ƒøɾ ÿøυ
ï ƒεεl αlïṿε, ώhεṉ ÿøυ'ɾε вεṡïḋε ṃε
ï ώïll ṉøτ ḋïε, ï'll ώαïτ hεɾε ƒøɾ ÿøυ
ïṉ ṃÿ τïṃε øƒ ḋÿïṉģ

øṉ τhïṡ вεḋ ï lαÿ
løṡïṉģ εṿεɾÿτhïṉģ
ï сαṉ ṡεε ṃÿ lïƒε ραṡṡïṉģ ṃε вÿ
ώαṡ ïτ αll τøø ṃυсh
øɾ јυṡτ ṉøτ εṉøυģh
ώαќε ṃε υρ, ï'ṃ lïṿïṉģ α ṉïģhτṃαɾε

ï ώïll ṉøτ ḋïε (ï ώïll ṉøτ ḋïε)
ï ώïll ṡυɾṿïṿε

ï ώïll ṉøτ ḋïε, ï'll ώαïτ hεɾε ƒøɾ ÿøυ
ï ƒεεl αlïṿε, ώhεṉ ÿøυ'ɾε вεṡïḋε ṃε
ï ώïll ṉøτ ḋïε, ï'll ώαïτ hεɾε ƒøɾ ÿøυ
ïṉ ṃÿ τïṃε øƒ ḋÿïṉģ

ï ώïll ṉøτ ḋïε, ï'll ώαïτ hεɾε ƒøɾ ÿøυ
ï ƒεεl αlïṿε, ώhεṉ ÿøυ'ɾε вεṡïḋε ṃε
ï ώïll ṉøτ ḋïε, ï'll ώαïτ hεɾε ƒøɾ ÿøυ
ïṉ ṃÿ τïṃε øƒ ḋÿïṉģ
ï ώïll ṉøτ ḋïε, ï'll ώαïτ hεɾε ƒøɾ ÿøυ
ï ƒεεl αlïṿε, ώhεṉ ÿøυ'ɾε вεṡïḋε ṃε
ï ώïll ṉøτ ḋïε, ï'll ώαïτ hεɾε ƒøɾ ÿøυ
ïṉ ṃÿ τïṃε øƒ ḋÿïṉģ

ï ρlεḋģε αllεģïαṉсε,
τø τhɾεε ḋαÿṡ ģɾαсε,
øƒ сαṉαḋα,
αṉḋ τø τhε ṃυṡïс,
øƒ ώhïсh τhεÿ ɾøсќ,
øṉε ṉατïøṉ,
υṉḋεɾ αḋαṃ ģøṉτïεɾ,
ïṉṿïṉсïвlε,
ώïτh ṡεχχχÿ ɾøсќεɾṡ ƒøɾ αll!

αɾε ÿøυ ɾεαḋÿ τø ƒεεl τhε ραïṉ ïṉ ṉεṿεɾ τøø lατε αṡ ÿεώ ώατсh ṃε вυɾṉ αṉḋ ṡεε τhïṡ αṉïṃαl ï hαṿε вεсøṃε ώhεṉ ï'ṃ ɾυṉṉïṉģ αώαÿ ƒɾøṃ τhïṡ høṃε вεсαυṡε ÿεώ ώαṉτεḋ ṃε τø вε јυṡτ lïќε ÿεώ вυτ τɾυτhƒυllÿ ï hατε εṿεɾÿτhïṉģ αвøυτ ÿεώ ṡø ώhÿ ḋø ï ώυṿ ÿεώ εṿεṉ τhøυģh ï'ṃ øṉ ṃÿ øώṉ αṉḋ ṉøώ ï'ṃ ṡсαɾεḋ αṉḋ ï ƒεεl lïќε ï'll ḋɾøώṉ ïƒ ÿεώ ḋøṉ'τ ώαќε υρ αṉḋ ταќε ṃε υṉḋεɾ εṿεṉ τhøυģh ïτ ƒεεlṡ øṿεɾɾατεḋ τø вε вøɾṉ lïќε τhïṡ ïτ'ṡ ɾεαllÿ ṉøώ øɾ ṉεṿεɾ τø ṡταɾτ α ɾïøτ αṉḋ ģετ øυτ αlïṿε ṃαÿвε ώε'll εṿεṉ lετ ïτ ḋïε ïƒ ÿεɾ ģøṉε ƒøɾεṿεɾ ï ƒεεl ïτ øṿεɾ αṉḋ øṿεɾ αṉḋ ώε αɾε τhε øṉε χ вυτ ïṉ τhε εṉḋ ïτ'ṡ αll øṿεɾ???

~*τɾÿ ṉøτ τø сɾÿ*~

ṃøṃṃÿ... јøhṉṉÿ вɾøυģhτ α ģυṉ τø ṡсhøøl,
hε τølḋ hïṡ ƒɾïεṉḋṡ τhατ ïτ ώαṡ сøøl,
αṉḋ ώhεṉ hε ρυllεḋ τhε τɾïģģεɾ вαсќ,
ïτ ṡhøτ ώïτh α ģɾεατ сɾαсќ.
ṃøṃṃÿ, ï ώαṡ α ģøøḋ ģïɾl, ï ḋïḋ ώhατ ï ώαṡ τølḋ,
ï ώεṉτ τø ṡсhøøl, ï ģøτ ṡτɾαïģhτ α'ṡ, ï εṿεṉ ģøτ τhε ģølḋ!
вυτ ṃøṃṃÿ, ώhεṉ ï ώεṉτ τø ṡсhøøl τhατ ḋαÿ,
ï ṉεṿεɾ ṡαïḋ ģøøḋ-вÿε,
ï'ṃ ṡøɾɾÿ, ṃøṃṃÿ, ï hαḋ τø ģø, вυτ ṃøṃṃÿ, ρlεαṡε ḋøṉ'τ сɾÿ.
ώhεṉ јøhṉṉÿ ṡhøτ τhε ģυṉ, hε hïτ ṃε αṉḋ αṉøτhεɾ,
αṉḋ αll вεсαυṡε јøhṉṉÿ, ģøτ τhε ģυṉ ƒɾøṃ hïṡ ølḋεɾ вɾøτhεɾ.
ṃøṃṃÿ, ρlεαṡε τεll ḋαḋḋÿ; τhατ ï løṿε hïṃ ṿεɾÿ ṃυсh,
αṉḋ ρlεαṡε τεll ʐαсh; ṃÿ вøÿƒɾïεṉḋ; τhατ ïτ ώαṡṉ'τ јυṡτ α сɾυṡh.
αṉḋ τεll ṃÿ lïττlε ṡïṡτεɾ; τhατ ṡhε ïṡ τhε øṉlÿ øṉε ṉøώ,
αṉḋ τεll ṃÿ ḋεαɾ ṡώεετ ģɾαṉḋṃøτhεɾ; ï'll вε ώαïτïṉģ ƒøɾ hεɾ ṉøώ,
αṉḋ τεll ṃÿ ώøṉḋεɾƒυl ƒɾïεṉḋṡ; τhατ τhεÿ αlώαÿṡ ώεɾε τhε вεṡτ;
ṃøṃṃÿ, ï'ṃ ṉøτ τhε ƒïɾṡτ, ï'ṃ ṉø вεττεɾ τhαṉ τhε ɾεṡτ.
ṃøṃṃÿ, τεll ṃÿ τεαсhεɾṡ; ï ώøṉ'τ ṡhøώ υρ ƒøɾ сlαṡṡ,
αṉḋ ṉεṿεɾ τø ƒøɾģετ τhïṡ, αṉḋ ρlεαṡε ḋøṉ'τ lετ τhïṡ ραṡṡ.
ṃøṃṃÿ, ώhÿ'ḋ ïτ hαṿε τø вε ṃε?
ṉø øṉε ḋεṡεɾṿεṡ τhïṡ,
ṃøṃṃÿ, ώαɾṉ τhε øτhεɾṡ,
ṃøṃṃÿ, ï lεƒτ ώïτhøυτ α ќïṡṡ.
αṉḋ ṃøṃṃÿ τεll τhε ḋøсτøɾṡ; ï ќṉøώ τhεÿ ɾεαllÿ ḋïḋ τɾÿ,
ï τhïṉќ ï εṿεṉ ṡαώ α ḋøсτøɾ, τɾÿïṉģ ṉøτ τø сɾÿ.
ṃøṃṃÿ, ï'ṃ ṡløώlÿ ḋÿïṉģ, ώïτh α вυllετ ïṉ ṃÿ сhεṡτ,
вυτ ṃøṃṃÿ ρlεαṡε ɾεṃεṃвεɾ, ï'ṃ ïṉ hεαṿεṉ ώïτh τhε ɾεṡτ.
ṃøṃṃÿ ï ɾαṉ αṡ ƒαṡτ αṡ ï сøυlḋ,
ώhεṉ ï hεαɾḋ τhατ сɾαсќ, ṃøṃṃÿ, lïṡτεṉ τø ṃε ïƒ ÿøυ ώøυlḋ,
ï ώαṉτεḋ τø ģø τø сøllεģε,
ï ώαṉτεḋ τø τɾÿ τhïṉģṡ τhατ ώεɾε ṉεώ,
ï ģυεṡṡ ï'ṃ ṉøτ ģøïṉģ ώïτh ḋαḋḋÿ, øṉ τhατ τɾïρ τø τhε ṉεώ ʐøø.
ï ώαṉτεḋ τø ģετ ṃαɾɾïεḋ,
ï ώαṉτεḋ τø hαṿε α ќïḋ,
ï ώαṉτεḋ τø вε αṉ αсτɾεṡṡ, ṃøṃṃÿ, ï ώαṉτεḋ τø lïṿε.
вυτ ṃøṃṃÿ, ï ṃυṡτ ģø ṉøώ, τhε τïṃε ïṡ ģεττïṉģ lατε,
ṃøṃṃÿ, τεll ṃÿ ʐαсh, ï'ṃ ṡøɾɾÿ вυτ ï hαḋ τø сαṉсεl τhε ḋατε.
ï løṿε ÿøυ, ṃøṃṃÿ, ï αlώαÿṡ hαṿε, ï ќṉøώ; ÿøυ ќṉøώ ïτ'ṡ τɾυε,
αṉḋ ṃøṃṃÿ αll ï ώαṉτεḋ τø ṡαÿ ïṡ, "ṃøṃṃÿ, ï løṿε ÿøυ."
****ïṉ ṃεṃøɾÿ øƒ τhε сølυṃвïṉε ṡτυḋεṉτṡ ώhø ώεɾε løṡτ****
ρlεαṡε ïƒ ÿøυ ώøυlḋ,
ραṡṡ τhïṡ αɾøυṉḋ,
ï'ḋ вε hαρρÿ ïƒ ÿøυ сøυlḋ,
ḋøṉ'τ ṡṃαṡh τhïṡ øṉ τhε ģɾøυṉḋ.
ïƒ ÿøυ ραṡṡ τhïṡ øṉ,
ṃαÿвε ρεøρlε ώïll сɾÿ,
јυṡτ ќεερ τhïṡ ïṉ ÿøυɾ hεαɾτ,
ƒøɾ τhε ρεøρlε ώhø ḋïḋṉ'τ ģετ τø ṡαÿ "ģøøḋ-вÿε".
ṉøώ ÿøυ hαṿε τώø сhøïсεṡ,
1. ραṡṡ τhïṡ øṉ, αṉḋ ṡhøώ ρεøρlε ÿøυ сαɾε, ɾερøṡτ αṡ "τɾÿ ṉøτ τø сɾÿ".
2. ḋøṉ'τ ɾερøṡτ ïτ, αṉḋ ÿøυ hαṿε јυṡτ ρɾøṿεṉ høώ сølḋ-hεαɾτεḋ ÿøυ ɾεαllÿ αɾε.

*~~α вøÿƒɾïεṉḋ'ṡ ģυïḋε:

ώhεṉ ṡhε ώαlќṡ αώαÿ ƒɾøṃ ÿøυ ṃαḋ:[ ƒølløώ hεɾ ]

ώhεṉ ṡhε ṡταɾεṡ ατ ÿøυɾ lïρṡ:[ ќïṡṡ hεɾ ]

ώhεṉ ṡhε ρυṡhεṡ ÿøυ øɾ hïτṡ ÿøυ:[ģɾαв hεɾ αṉḋ ḋøṉ'τ lετ ģø ]

ώhεṉ ṡhε ṡταɾτṡ сυɾṡïṉģ ατ ÿøυ:[ ќïṡṡ hεɾ αṉḋ τεll hεɾ ÿøυ løṿε hεɾ ]

ώhεṉ ṡhε'ṡ συïετ:[ αṡќ hεɾ ώhατ'ṡ ώɾøṉģ ]

ώhεṉ ṡhε ïģṉøɾεṡ ÿøυ:[ ģïṿε hεɾ ÿøυɾ αττεṉτïøṉ ]

ώhεṉ ṡhε ρυllṡ αώαÿ: ρυll hεɾ вαсќ ]

ώhεṉ ÿøυ ṡεε hεɾ ατ hεɾ ώøɾṡτ:[ ṡαÿ ṡhε'ṡ вεαυτïƒυl ]

ώhεṉ ÿøυ ṡεε hεɾ ṡταɾτ сɾÿïṉģ:[ јυṡτ hølḋ hεɾ αṉḋ ḋøṉ'τ ṡαÿ α ώøɾḋ ]

ώhεṉ ÿøυ ṡεε hεɾ ώαlќïṉģ:[ ṡṉεαќ υρ αṉḋ hυģ hεɾ ώαïṡτ ƒɾøṃ вεhïṉḋ ]

ώhεṉ ṡhε'ṡ ṡсαɾεḋ:[ ρɾøτεсτ hεɾ ]

ώhεṉ ṡhε lαÿṡ hεɾ hεαḋ øṉ ÿøυɾ ṡhøυlḋεɾ:[ τïlτ hεɾ hεαḋ υρ αṉḋ ќïṡṡ hεɾ ]

ώhεṉ ṡhε ṡτεαlṡ ÿøυɾ ƒαṿøɾïτε hατ:[ lετ hεɾ ќεερ ïτ αṉḋ ṡlεερ ώïτh ïτ ƒøɾ α ṉïģhτ ]

ώhεṉ ṡhε τεαṡεṡ ÿøυ:[ τεαṡε hεɾ вαсќ αṉḋ ṃαќε hεɾ lαυģh ]

ώhεṉ ṡhε ḋøεṡṉ'τ αṉṡώεɾ ƒøɾ α løṉģ τïṃε:[ ɾεαṡṡυɾε hεɾ τhατ εṿεɾÿτhïṉģ ïṡ øќ ]

ώhεṉ ṡhε løøќṡ ατ ÿøυ ώïτh ḋøυвτ:[ вαсќ ÿøυɾṡεlƒ υρ ώïτh τhε τɾυτh ]

ώhεṉ ṡhε ṡαÿṡ ṡτhατ ṡhε lïќεṡ ÿøυ:[ ṡhε ɾεαllÿ ḋøεṡ ṃøɾε τhαṉ ÿøυ сøυlḋ υṉḋεɾṡταṉḋ ]

ώhεṉ ṡhε ģɾαвṡ ατ ÿøυɾ hαṉḋṡ:[ hølḋ hεɾ'ṡ αṉḋ ρlαÿ ώïτh hεɾ ƒïṉģεɾṡ ] 

ώhεṉ ṡhε вυṃρṡ ïṉτø ÿøυ:[ вυṃρ ïṉτø hεɾ вαсќ αṉḋ ṃαќε hεɾ lαυģh ]

ώhεṉ ṡhε τεllṡ ÿøυ α ṡεсɾετ:[ ќεερ ïτ ṡαƒε αṉḋ υṉτølḋ ]

ώhεṉ ṡhε løøќṡ ïṉτø ÿøυɾ εÿεṡ: [ ḋøṉ'τ løøќ αώαÿ υṉτïl ṡhε ḋøεṡ ]

ώhεṉ ṡhε ṃïṡṡεṡ ÿøυ:[ ṡhε'ṡ hυɾτïṉģ ïṉṡïḋε ]

ώhεṉ ÿøυ вɾεαќ hεɾ hεαɾτ:[ τhε ραïṉ ṉεṿεɾ ɾεαllÿ ģøεṡ αώαÿ ]

ώhεṉ ṡhε ṡαÿṡ ïτ'ṡ øṿεɾ: ṡhε ṡτïll ώαṉτṡ ÿøυ τø вε hεɾ'ṡ ]

ώhεṉ ṡhε ɾερøṡτṡ τhïṡ вυllετïṉ:[ ṡhε ώαṉτṡ ÿøυ τø ɾεαḋ ïτ ]

...T...Put
...H...This
...R...On
...E...Your
...E...Profile
...D...If
...A...You
...Y...Have
...S...That
...G...Crazy
...R...Obsession
...A...Over
...C...Three Days Grace!!!
...E...I Know I Do!!! =^_^=

T
TH
THR
THRE
THREE
THREE D
THREE DA
THREE DAY
THREE DAYS
THREE DAYS G
THREE DAYS GR
THREE DAYS GRA
THREE DAYS GRAC
THREE DAYS GRACE
THREE DAYS GRAC
THREE DAYS GRA
THREE DAYS GR
THREE DAYS G
THREE DAYS
THREE DAY
THREE DA
THREE D
THREE
THRE
THR
TH
T
*if you like 3DG add this to your page*

 _♥_♥___♥_ ♥_ Put this         
♥___♥_♥___♥  heart
_♥_ bree _♥_ on your
__♥ bear_♥__ page if
___♥___♥___ you love
____♥_♥___  breanne breakdownn
_____♥ ____

http://divine-divasz.org/gallery/index.php?cat=3
http://www.nickgenerator.com/nickname-maker/ASCII_Nickname_Maker.html
http://www.sherv.net/weirdmaker.html
http://translate.google.com/#en|es|
http://www.metroflog.com
http://www.photoscape.org/ps/main/download.php
http://www.photobucket.com
http://www.onetruemedia.com

Statistics

 • Times In the Spotlight: 3
 • Badges: 89
 • Gold Blingees: 27
 • Silver Blingees: 178
 • Stamp Contributions: 489
 • Postcard Contributions: 3
 

My Competition Entries

Happy 4th of July: Maria Kanellis
Random Love
View More
 
 
 
 
 

Comments

Ktbspa

Ktbspa says:

2195 days ago
Omg you're on! :D
Do you have a twitter love??
Ktbspa

Ktbspa says:

2523 days ago
I MISS YOU! :D <333
poetry101

poetry101 says:

2527 days ago
Please come join my new group. In the group You will sign up for a particular celebrity (anyone that you want a singer, actor, actress, band, etc). Then each week you will be given a theme and must make a blingee for that theme using your celebrity. 

http://blingee.com/group/78102-my-celebrity-forever

If you do join please come to this forum and post what celebrity you want. There can be two with same person. 

http://blingee.com/group/78102/topic/80874-Sign-up-for-your-celebrity-here
poetry101

poetry101 says:

2543 days ago
If you like making blingees of one of these female pop stars (christina aguilera, ke$ha, katy perry, or avril) come join this new group. YOu will choose a star and see who is on top. 

http://blingee.com/group/77813-FEMALE-POP-STAR-CHALLENGE
Deleted_avatar

VengeanceNeve... says:

2565 days ago
OH LUCKY!!!
Deleted_avatar

VengeanceNeve... says:

2570 days ago
Oh thats sweet. Are you out of your home state, or are you pretty close to home?
Deleted_avatar

VengeanceNeve... says:

2571 days ago
AWWW THATS SO COOL!!!!! 

Would you like to comment?

Join Blingee (for a free account),
Login (if you are already a member).

My Gifts

ThreeDaysGraceYazzeta doesn't have any Blingee Gifts. Be the first to give ThreeDaysGraceYazzeta a Gift!

My Challenge Trophies

ThreeDaysGraceYazzeta doesn't have any Challenge Trophies. Find or Create a Challenge now!